Registergoederen

De koopakte

De koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis. Daarin leggen zij vast dat het huis onder bepaalde voorwaarden, tegen betaling van een bepaalde prijs en op een afgesproken datum eigendom wordt van de koper.

Als de koopakte zonder tussenkomst van de notaris of de makelaar is opgesteld zijn daarin vaak nog niet alle juridische haken en ogen, zoals bodemvervuiling, geregeld. Daarom is het belangrijk dat de verkoper en de koper zich terdege informeert voordat een 'voorlopige' koopakte wordt ondertekend en zich van de noodzakelijke deskundige juridische bijstand voorziet. De notaris houdt de belangen van alle partijen in de gaten.

De particuliere koper van een woning heeft drie dagen bedenktijd om alsnog van de koop af te zien. Als u de notaris de koopakte laat opstellen, staat vast op welk moment de bedenktijd aanvangt. Door deze notariële overeenkomst kunnen de betrokken partijen dan achteraf niet meer van mening verschillen over de drie dagen termijn.

Volgens de wet kan de particuliere koper van een woning niet verplicht worden tot vooruitbetaling van de koopprijs. Wel kan de verkoper bedingen dat de koper ter verzekering van de nakoming van zijn verplichtingen een bedrag van maximaal 10% van de koopprijs in depot stort bij de notaris.

De leveringsakte

De leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom geleverd wordt. Deze moet door een notaris worden opgemaakt en moet door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. De inhoud van de leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de eerder gesloten koopakte.

De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven in de openbare registers bij de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers.

Uit de openbare registers blijkt wie eigenaar van welk huis is. Naast de leveringsakte wordt ook een afschrift van de hypotheekakte ingeschreven in de openbare registers.
De inschrijvingen bij het kadaster zijn openbaar zodat iedereen kan informeren op wiens naam een bepaald huis staat.

De hypotheekakte

De koop van een huis staat of valt meestal met de financiering ervan. Wie geld leent voor de aankoop van een huis, verleent hypotheek. Dat betekent dat het huis onderpand wordt om de financier de zekerheid te geven dat hij het door hem geleende geld weer terug krijgt. De wet geeft hem het recht bij openbare verkoop van het huis zijn vordering (als de eigenaar in gebreke blijft met aflossing van de hypotheek) bij voorrang te verhalen op de opbrengst, dus voor de andere schuldeisers. Dit recht van hypotheek wordt verleend door de eigenaar. Zodra het recht van hypotheek aan de financier is verleend, wordt deze hypotheekhouder. Het huis waarop de hypotheek rust is het onderpand.